Algemene voorwaarden Horoscoop-Opstelling Retraite (H.O.R.)

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Organisatie:

Marga Coacht https://www.margacoacht.nl/ en Marijke de Bos, Stresscounseling https://www.marijkedebos.nl/

Deelnemer:

De deelnemer of contactpersoon die de overeenkomst is aangegaan. Deze persoon is hoofdelijke aansprakelijk.

Overeenkomst:           Het overeengekomen retraite tussen organisatie en deelnemer.

 1. Op het moment van de boekingsaanvraag voor de retraite gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van de deelname kosten voor de retraite.
 2. De betaling kan in één keer of in 3 termijnen worden voldaan. De ontvangen factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij niet tijdige betaling zal er contact opgenomen worden om aan deze betalingstermijn te herinneren. Bij het in gebreke blijven van het overmaken van de betaling(en), behoudt de organisatie het recht om de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting van de deelname kosten (zie ook punt 5).
 3. De organisatie heeft het recht om de retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de begeleiders of overmacht. In geval van annulering door de organisatie heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reeds betaalde H.O.R. deelname kosten. De terugbetaling zal binnen 3 werkdagen na annulering plaatsvinden.
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten en/of schade als gevolg van een annulering door de organisatie. De deelnemer heeft derhalve geen recht op enige vergoeding van de organisatie.
 5. In het geval de deelnemer genoodzaakt is om de gereserveerde retraite te annuleren, dan hanteren wij zoveel mogelijk de ANVR-voorwaarden. Dit betekent concreet:
 • Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de eerste dag van de retraite is de deelnemer de helft van de deelname kosten verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de eerste dag van de retraite is de deelnemer 60% van de deelname kosten verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 28e dag (inclusief) tot de eerste dag van de retraite is de deelnemer 90% van de deelname kosten verschuldigd.
 • Bij annulering op de eerste dag van de retraite en later is 100% deelname kosten verschuldigd.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of de annulering op tijd en in goede orde is ontvangen door de organisatie.
 1. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor eventueel extra gemaakte kosten door onvoorziene omstandigheden. Zoals bij zieke of ongeval. De deelnemer heeft derhalve geen recht op enige vergoeding van de organisatie. De organisatie raadt de deelnemer aan om zelf te zorgen voor een goede annulering- en reisverzekering.
 2. Deelname aan de retraite is geheel voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade, nog voor verlies of beschadiging van eigendommen. De organisatie raadt de deelnemer aan om zelf te zorgen voor een goede annulering- en reisverzekering.
 3. Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels van de locatie, dan wel van aanwijzingen van de medewerkers van de locatie.
 4. De organisatie zal er zoveel mogelijk en in alle redelijkheid, eraan doen om het programma probleemloos te laten verlopen. Het is mogelijk dat ondanks alle goede wil, het programma wijzigt door onvoorziene omstandigheden.
 5. Indien na aankomst blijkt dat de geboekte retraite niet voldoet aan de wensen en de verwachtingen van de deelnemer, bijvoorbeeld door lokale omstandigheden, en de deelnemer zelf besluit af te zien van verdere deelname aan de retraite, heeft de deelnemer geen recht op enige vergoeding.
 6. De organisatie doet haar uiterste best de retraite op een manier uit te voeren die de deelnemer mag verwachten. Bij enig ongerief dient de deelnemer de organisatie daarvan op de hoogte te stellen zodat getracht kan worden het ongemak weg te nemen of anderszins op te lossen. Klachten achteraf kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.
 7. Indien de organisatie jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van het deelname en verblijfgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één keer de deelname kosten.
 8. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de organisator gelden ook ten behoeve van de ingehuurde ondersteuners van de organisatie.
 9. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.
 10. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de organisatie.

terug naar pagina H.O.R.